int myArray[8];
     for (int i = 0; i <= 8; i++)
      myArray [i] = 0;

我很确定这是一个越界错误。 我<= 8应该是我<8。

如果我错了,请纠正我。

===============>>#1 票数:3 已采纳

您正在分配8块0-7,并且您正在尝试引用myArray [8]

===============>>#2 票数:2

for (int i = 0; i <= 8; i++)
        ///^^^

索引超出范围,数组索引从0开始

===============>>#3 票数:0

int myArray [8]表示您有8个变量:

myArray [0]

myArray [1]

myArray [2]

myArray [3]

myArray [4]

myArray [5]

myArray [6]

myArray [7]

  ask by kxf951 translate from so

未解决问题?本站智能推荐: