以下表达式

(reduce (fn [[c x y] [s k d]] (if (< c s) [s k d] [c x y])) [0 0 0] colls)

用于colls中的元素[e, x, y] ,使得e是colls中所有元组中的最大值。

在Clojure中已经有惯用语了吗? 我想用宏可以很简洁地表达它。

我觉得Python / numpy / panda有一些很好的例子。

===============>>#1 票数:4 已采纳

您可以使用max-key

(apply max-key first colls)

  ask by Yu Shen translate from so

未解决问题?本站智能推荐: